Print from Stockholm Resilience Centre
www.stockholmresilience.su.se
Forskningen vid Stockholm Resilience Centre
Vid Stockholm Resilience Centre bedrivs världsledande tvärvetenskaplig forskning som integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. I fokus står resiliens, ett systems förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.
Forskningen vid centret avser att utveckla förståelsen av komplexa social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

Målet är nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.
 
Centrets forskning bedrivs under sex stycken temaområden. Till detta kommer även Östersjöforskningen vid Baltic Nest Institute.

Sturle Hauge Simonsen
Date: 2008-01-18