Print from Stockholm Resilience Centre
www.stockholmresilience.su.se
Om Stockholm Resilience Centre
Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Vårt mål är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.

Stockholm Resilience Centre bildades 1 januari 2007. Sedan dess ingår i centret även Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning CTM vid Stockholms universitet, samt Baltic Nest Institute (tidigare MARE).

En unik tvärvetenskaplig forskningsmiljö
Bakom Stockholm Resilience Centre står Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Centret är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

Det var i juni 2006 som Mistra beslöt att ge Stockholms universitet det enskilt största miljöforskningsanslag som någonsin delats ut i Sverige. Sammanlagd avser Mistra att investera 205 miljoner kronor i bygget av Stockholm Resilience Centre.

Mistras anslag på sammanlagt 205 miljoner kronor fördelas över tolv år. Stödet delas upp på en treårig startfas (2007-2009) med 25 miljoner kronor samt en ordinarie fas på fyra år (2010-2013) med 80 miljoner kronor. Därefter görs en utvärdering innan resterande 100 miljoner kronor betalas ut för perioden 2014-2018. Totalt förväntas institutets årliga budget uppgå till cirka 44 miljoner kronor när verksamheten är fullt utbyggd.

Ambitionen är att skapa ett världsledande tvärvetenskapligt forskningscenter som utvecklar förståelsen av komplexa social-ekologiska system och bidrar med nya insikter och redskap som möjliggör bättre styrning och förvaltning av dessa.

Centret ska agera rådgivare åt politiker och policyutvecklare världen över, och utveckla nya innovativa samarbeten med relevanta aktörer från lokala social-ekologiska system till den globala policyarenan.

- Hittills har miljöpolitiken i stora delar handlat om att flytta runt stolarna på Titanic. Men för att lösa de stora globala miljöproblemen behöver vi en helt ny kompasskurs. Vår vision är att det nya institutet ska ge världen den kunskap som krävs för att styra om samhällsutvecklingen i en hållbar riktning, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre.

- Vi vill bygga en unik tvärvetenskaplig forskningsmiljö där innovativa idéer föds. Genom nya samarbetsformer och helhetsperspektiv hoppas vi kunna generera insikter som behövs för att stärka samhällets och ekosystemens förmåga att möta en värld i allt snabbare förändring, säger Carl Folke, forskningschef vid Stockholm Resilience Centre.

Millennium Ecosystem Assessment
Bakgrunden till Mistras satsning är FN:s vetenskapliga utvärdering av jordens ekosystem som kom förra året, the Millennium Ecosystem Assessment.

Där konstaterar 1400 experter att ekosystemen som utgör själva grunden för mänsklig välfärd och ekonomisk utveckling mår allt sämre. Idag utnyttjas 60 procent av de gratistjänster vi får från jordens ekosystem på ett ohållbart sätt och många av dem fortsätter att försämras.

Livsviktiga ekosystemtjänster som luft- och vattenrening, pollinering av grödor och havens förmåga att producera fisk är kraftigt försvagade. Förändringarna går idag så fort att samhället varken hinner anpassa sig till den nya miljösituationen eller utveckla strategier och regelverk för uthålligt bruk av de varor och tjänster ekosystemen ger.

- Våra samhällen är en sammanvävd del av biosfären och beroende av att ekosystemen fungerar. Därför behöver vi sköta ekosystemen för att själva klara av framtidens utmaningar och behålla vår förmåga att vidareutvecklas på ett positivt sätt, avslutar Carl Folke.

Capito admin
Date: 2008-01-17