Print from Stockholm Resilience Centre
www.stockholmresilience.su.se
Vision och mission
Visionen för centret pekar ut den långsiktiga kompassriktningen för centrets verksamhet. Den ackompanjeras av en mission som presenterar vad vi hoppas kunna uppnå och hur detta ska göras.
Vision
En värld där socio-ekologiska system förstås, styrs och förvaltas så att mänsklig välfärd ökar, liksom kapaciteten att klara av komplexitet och förändring, vilket möjliggör en hållbar utveckling där mänskliga samhällen och biosfären utvecklas tillsammans.
 
Mission
Stockholm Resilience Centre strävar efter att utveckla förståelsen av komplexa socio-ekologiska system, och generera nya och utvecklade insikter och verktyg som möjliggör ett förbättrat arbete inom förvaltning och styrning.
 
Detta görs,
 
- via internationellt erkänd inter- och tvärvetenskaplig forskning som integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap
 
- via stärkandet av en internationell arena för dialog mellan forskare, praktiker och policyfolk
 
- via kapacitetsbyggande genom att erbjuda akademiska program och möjligheter till akademiska meriter och träning
 
- via strategisk kommunikation för förbättrat stöd till policyarbete och beslut
 
med målet att säkra ekosystemtjänster för mänsklig välfärd och bygga resiliens för långsiktig hållbar utveckling.
Sturle Hauge Simonsen
Date: 2008-01-21