Världens eko

Världens eko är en tvärvetenskaplig orienteringskurs i hållbar samhällsutveckling vid Stockholms universitet som ges på kvartsfart (25%) kvällstid varje hösttermin. Föreläsningar äger rum en gång i veckan, tisdagar 17.30-20.00 i G-salen, som ligger på Stockholm Universitets campus.

Målen för kursen är studenterna ska kunna få inblick i olika synsätt på och definitioner av hållbar utveckling genom att presenteras och få reflektera kring teorier och perspektiv från olika vetenskapliga discipliner.

Bland de föreläsare som redan är bokade till hösten 2014 finns bl a:

Hans Rosling, är professor i folkhälsovetenskap vid Avdelningen för internationell hälsa på Karolinska institutet, Stockholm. Hans forskning berör sambanden mellan matbrist och sjukdomar i låginkomstländer, där miljöproblem, fattigdom och befolkningstillväxt samverkar i en ond cirkel. Han har mångårig erfarenhet som läkare i olika afrikanska länder och har arbetat med flera internationella projekt. Den grafik han har utvecklat och använder, för att illustrera världens utveckling, har vunnit priser och 2007 köptes mjukvaran av Google, som ska göra den ännu mer tillgänglig. Läs mer

Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre sedan starten 2007. Johan är en internationellt erkänd forskare inom global hållbarhet och har bland annat lett arbetet med att beskriva de planetära gränsvärdena. Hans forskning rör också vattenfrågor ur ett globalt perspektiv, och har mer än 15 års erfarenhet i arbete med vattenfrågor i tropiska delar av världen. Läs mer

Monica Lind är disputerad miljötoxikolog och docent i miljömedicin på Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad på att förstå kopplingar mellan miljögifter och uppkomsten av folksjukdomar som fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdom och benskörhet. Läs mer

Lisa Deutsch är forskare på Stockholm Resilience Centre, och studerar ekologiska effekter av globaliseringen av matproduktion hur detta kopplar till nationell policy. Lisas nuvarande forskning bidrar till att utveckla ekonomiska beräkningsmetoder som tar hänsyn till ekosystemens möjligheter att bidra långsiktigt till att producera ekosystemtjänster. Läs mer

Carl Folke är professor i naturresurshushållning, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och vetenskaplig föreståndare för Stockholm Resilience Centre. Carl har lång erfarenhet av att transdisciplinära forskningssamarbeten mellan samhällsvetare och naturvetare och har forskat kring ekosystemdynamik och ekosystemtjänster samt sociala och ekonomiska dimensioner av ekosystemförvaltning. Forskningen han leder understryker betydelsen av ekosystem på olika skalor bidrar till social och ekonomisk utveckling och hur man ska kunna förvalta kopplade social-ekologiska system med fokus på resilience. Läs mer

Åsa Gren är doktor i naturresurshushållning och jobbar på Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapskapsakademin. Åsas forskning rör värdet av ekosystemtjänster i urbana miljöer. Läs mer

Lisen Schultz är forskare på Stockholm Resilience Centre. Lisens forskning syftar till att fördjupa kunskapen om förutsättningar och strategier för resiliensbaserad förvaltning av ekosystem. Lisens forskning är inriktad på att förstå rollen av individer och organisationer som knyter ihop olika intressen och sektorer, med andra ord brobyggande aktörer. Sådana är ofta viktiga för att få till adaptiv samförvaltning i social-ekologiska system. En stor del av Lisens forskning sker i biosfärsområden. Läs mer

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se